50 photos parfaites sans retouches ni Photoshop !

Photo parfaite de Christer Lindh - 43

Photo parfaite de Christer Lindh – 43

Photo parfaite de Florent Courty - 44

Photo parfaite de Florent Courty – 44

Photo parfaite de Verena Popp Hackner - 45

Photo parfaite de Verena Popp Hackner – 45

Photo parfaite de Peter Essick - 46

Photo parfaite de Peter Essick – 46

Photo parfaite de Bogdan Pedovich - 47

Photo parfaite de Bogdan Pedovich – 47