50 photos parfaites sans retouches ni Photoshop !

Photo parfaite de Fabien Bravin - 38

Photo parfaite de Fabien Bravin – 38

Photo parfaite d'Alexander Safonov - 39

Photo parfaite d’Alexander Safonov – 39

Photo parfaite d'Alexander Safonov - 40

Photo parfaite d’Alexander Safonov – 40

Photo parfaite de Niels Christian Wulff - 41

Photo parfaite de Niels Christian Wulff – 41

Photo parfaite de Mikael Jigmo - 42

Photo parfaite de Mikael Jigmo – 42