50 photos parfaites sans retouches ni Photoshop !

Photo parfaite d'Andreas Kosasih - 8

Photo parfaite d’Andreas Kosasih – 8

Photo parfaite d'Holger Droste - 9

Photo parfaite d’Holger Droste – 9

Photo parfaite de Catalin Marin - 10

Photo parfaite de Catalin Marin – 10

Photo parfaite de Niels Christian Wulff - 11

Photo parfaite de Niels Christian Wulff – 11

Photo parfaite de Richard Dumoulin - 12

Photo parfaite de Richard Dumoulin – 12